که در آن فروش از کارخانه های تولید صنعتی در caracas است