تجهیزات مورد استفاده برای نمونه سنگ معدن آزمون آتش